Przejdź do głównej treści

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Close
A A A
Aktualności

Konserwacja w muzeum

W latach 2018–2019 Gaja Gąsecka – kierownik Pracowni Badań Technologiczno-konserwatorskich MNP zrealizowała projekt naukowy Warsztat malarski Marcella Bacciarellego na podstawie wybranych dzieł z kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu – badania technologiczne, który miał odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje różnica pomiędzy pierwowzorem, repliką autorską oraz kopią warsztatową, a także czy  upraszczano proces powielania portretów.

Dr Maria Gołąb wytypowała do badań cztery obrazy: dwa bezsprzecznie autorstwa Bacciarellego (Portret Konstancji i Stanisława Poniatowskich, Portret wnuczki artysty), replikę autorską Portret Stanisława Augusta Poniatowskiego w stroju koronacyjnym oraz obraz wątpliwego autorstwa Portret Karola Gravier de Vergennes.

Część badań Gaja Gąsecka przeprowadziła w Pracowni Badań Technologiczno–konserwatorskich MNP: określiła technologię i technikę malarską dzieł – rodzaj płótna, zaprawy, użytych pigmentów, a także spoiw, które  zidentyfikowała  na podstawie analiz mikroskopowych w świetle widzialnym (VIS) i  fluorescencji w ultrafiolecie (UV). Część badań przeprowadziła we współpracy z prof. dr hab.

Justyną Olszewską-Świetlik z Zakładu Technologii i Technik Malarskich (Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu), m.in. badania w podczerwieni w technice fałszywych kolorów (IRFC), badania mikrochemiczne, a także instrumentalne (fluorescencyjnej spektroskopii rentgenowskiej /XRF/, skaningowej mikroskopii elektronowej ze spektrometrią dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego

/SEM-EDS/ oraz spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera /FTIR/).

W efekcie określono główne zasady techniki malarskiej dzieł. Wyniki analiz stanowią punkt wyjścia do dalszych porównań warsztatu i oceny zmian warsztatu Bacciarellego w ciągu 40 lat jego pracy artystycznej i są próbą odpowiedzi na pytanie, czy zmieniał się on znacząco zarówno technologicznie, jak i w obszarze efektów artystycznych.

W ramach projektu prof. dr hab. Justyna Olszewska-Świetlik, dr Maria Gołąb i Gaja Gąsecka opublikowały  wspólnie artykuł Historia, technika i technologia dwóch obrazów autorstwa Marcella Bacciarellego pt. „Portret Konstancji i Stanisława Poniatowskich” „Portret wnuczki Bacciarellego” z kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu w publikacji UMK w Toruniu pt. Zabytek – odkrywanie tajemnic. Problematyka  konserwacji (tom 1 serii wydawniczej Konserwacja Nauka i Sztuka).

Pobieranie próbek obrazu Portret Stanisława Augusta Poniatowskiego w stroju koronacyjnym,
fot: Paweł Napierała