Przejdź do głównej treści

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Close
A A A
Aktualności

Studia Muzealne – zaproszenie do publikowania

Wydawane od 1953 roku przez Muzeum Narodowe w Poznaniu, „Studia Muzealne” są znaczącym czasopismem z dziedziny muzealnictwa i historii sztuki. Pismo zostało ujęte w wykazie czasopism naukowych MNiSW z dnia 31.07.2019 z 40 punktami, jest indeksowane w bazie ERIH+.

Rozprawy ogłaszane w „Studiach” przedstawiają wyniki badań dotyczących przede wszystkim dzieł ze zbiorów Muzeum. Bogactwo i ranga tej kolekcji pozwala liczyć na zainteresowanie szerokich kręgów badaczy. W piśmie jest także miejsce dla rozpraw o ogólniejszym charakterze, z dziedziny historii i teorii sztuki, muzeologii czy konserwatorstwa.

Teksty do przygotowywanego, XXV zeszytu, można nadsyłać do 2 kwietnia 2020 roku, na adres: Muzeum Narodowe w Poznaniu, Redakcja „Studiów Muzealnych”, Al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań. Objętość artykułu nie może przekraczać arkusza autorskiego (40 000 znaków ze spacjami). Decyzja o przyjęciu tekstu do druku zapada dwuetapowo: wstępna – po zatwierdzeniu przez kolegium redakcyjne i ostateczna – po recenzjach. Kontakt: Sekretarz redakcji, dr Agnieszka Skalska, tel. 61 856 80 33, e-mail: agnieszka.skalska@mnp.art.pl

Studia Muzealne, ISSN 0137-5318, ISBN  978-83-64080-73-9 Wydawca: Muzeum Narodowe w Poznaniu.