Przejdź do głównej treści

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Close
A A A

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Muzeum Narodowe w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Data publikacji strony internetowej: 2018.02.01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.03.03.

Strona internetowa jest jedynie częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • nie wszystkie komponenty interfejsu użytkownika oraz ważne grafiki mają kontrast przynajmniej 3:1 względem sąsiadujących kolorów;
  • osoby słabowidzące nie mają możliwości zmiany odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami;
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów;
  • nie wszystkie obrazy na stronie mają tekst alternatywny;
  • serwis zawiera pliki PDF, DOC itp., choć korzystanie z nich starano się ograniczyć do minimum i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie; odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików, tak aby były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie);
  • serwis zawiera też dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) lub są skanami dokumentów; w miarę możliwości będziemy je poprawiać oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Jacekiem Ustasiakiem poprzez adres mailowy j.ustasiak@mnp.art.pl lub numer telefonu 61 85 68 039. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, informację o preferowanym sposobie kontaktu oraz wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla siebie sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, podając jednocześnie, kiedy realizacja będzie możliwa, przy czym nie może to być termin późniejszy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

MUZEUM NARODOWE W POZNANIU

INFORMACJE DLA GOŚCI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Muzeum Narodowe w Poznaniu (gmach główny), Aleje Marcinkowskiego 9

Wejście do muzeum dla osób niepełnosprawnych znajduje się w tzw. nowej części gmachu głównego od strony Al. Marcinkowskiego; są to przeszklone, automatycznie rozsuwane drzwi (wejście główne).
Dojazd do wejścia odbywa się wzdłuż nowej części gmachu głównego po wygodnym podjeździe z poręczą.

W muzeum możliwe jest wypożyczenie jednego wózka dla niepełnosprawnych.
Na parterze (poziom 0) nowej części gmachu głównego znajdują się kasa i szatnia oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych, przemieszczanie się do nich odbywa się wygodną drogą komunikacyjną.

Na parterze (poziom 0) gmachu głównego znajduje się większa część pomieszczeń galerii wystaw czasowych.

Na ekspozycje stałe znajdujące się na piętrach nowej części gmachu głównego można wjechać ogólnodostępnymi windami z parteru (poziom 0).

Aby zwiedzić galerie stałe na piętrze tzw. starego gmachu, osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą skorzystać z windy dla niepełnosprawnych znajdującej się na trzeciej kondygnacji nowej części (poziom 3) od strony połączenia nowej i starej części gmachu głównego. Obsługa Muzeum służy pomocą osobom zainteresowanym zwiedzaniem parteru starego gmachu (hol, część galerii stałych oraz część pomieszczeń galerii wystaw czasowych).

Dostęp do Galerii Sztuki Starożytnej jest utrudniony (schody, brak windy).

Na poziomie I i III Galerii stałych w nowym gmachu znajdują się tablice tyflograficzne ułatwiające zwiedzanie ekspozycji osobom z dysfunkcją wzroku, na których zaznaczono miejsca eksponowania obrazów i rzeźb posiadających opisy w języku braille’a.

Brak tłumacza języka migowego.

Dwa miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych znajdują się na Al. Marcinkowskiego za przejściem dla pieszych na wysokości łączenia starego i nowego gmachu muzeum.

Muzeum Sztuk Użytkowych Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, Góra Przemysła 1

Wejście dla osób z niepełnosprawnością zlokalizowane jest przy drewnianym wejściu do wieży. Po uruchomieniu dzwonka znajdującego się przy drewnianych schodach prosimy czekać na przybycie pracownika ochrony, który uruchomi windę, pomoże wjechać osobie z niepełnosprawnością na teren muzeum i poprowadzi ją do holu wejściowego gdzie znajduje się kasa, sklepik, szatnia oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych wyposażona w przewijak dla niemowląt.

Do dyspozycji osób z niepełnosprawnością ruchową są dwie windy. Jedna obsługuje wszystkie piętra ekspozycji muzealnej i znajduje się przy szatni, a druga obsługuje taras widokowy.

Goście muzeum z dysfunkcją wzroku (ale również osoby widzące) mogą poznać elementy zamku dzięki usytuowanej przy bramie wejściowej makiecie Zamku Królewskiego, przeznaczonej do dotykania i opatrzonej opisami w języku braille’a.

Wjazd na taras widokowy odbywa się windą ogólnodostępną w wieży. Na zamkniętej kondygnacji tarasu widokowego znajduje się platforma uruchamiana przez pracownika ochrony, na którą wjeżdża się wózkiem. Podniesienie platformy z wózkiem umożliwia osobie z niepełnosprawnością znalezienie się na wysokości okien tarasu.

Brak tłumacza języka migowego.

Brak miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.

Miejsce parkingowe dostępne jest po zachodniej stronie wieży. Potrzebę wjazdu prosimy zgłosić za pomocą domofonu umieszczonego przy bramie wejściowej.

Muzeum Historii Miasta Poznania Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu (Ratusz), Stary Rynek 1

Muzeum jest obecnie nieczynne dla zwiedzających do września 2021. Projekt nowej ekspozycji w piwnicach gotyckich zakłada zainstalowanie tam kamer tak, aby niepełnosprawni na poziomie parteru (w Sali Recepcyjnej) na ekranie telewizora mogli obejrzeć ekspozycję w/w wnętrzach.
W dalszych planach remontu Ratusza (od poziomu parteru do drugiego piętra) przewidziano wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych od strony południowej budynku i zainstalowanie windy w pionie klatki schodowej.

Wielkopolskie Muzeum Wojskowe Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, Stary Rynek 9

Wejście do muzeum dla osób niepełnosprawnych to przeszklone, automatycznie rozsuwane drzwi (wejście główne) od strony ulicy Jana Baptysty Quadro.

Dostępne są ekspozycje na parterze, przemieszczenie się na piętro jest utrudnione (schody, brak windy).

Brak tłumacza języka migowego.

Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Muzeum Instrumentów Muzycznych Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, Stary Rynek 45/47

Wejście do muzeum dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony Starego Rynku (wejście główne).

Dostępna jest ekspozycja na parterze, przemieszczanie się na pozostałych kondygnacjach jest utrudnione (schody, brak windy).

Brak tłumacza języka migowego.

Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Muzeum Etnograficzne Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, ul. Grobla 25

Wejście do muzeum dla osób niepełnosprawnych jest utrudnione (schody przy wejściu na teren parku i przed wejściem do samego muzeum).

Obsługa pomaga w zwiedzaniu ekspozycji na wszystkich kondygnacjach, do dyspozycji winda.

Brak tłumacza języka migowego.

Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Muzeum Pałac w Rogalinie Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, Rogalin 62-022, ul. Arciszewskiego 2

Trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się przy kasie biletowej na ul. Arciszewskiego 1. Osoby z niepełnosprawnością ruchową, które posiadają bilet na zwiedzanie ekspozycji mogą, po zgłoszeniu w kasie, wjechać pojazdem mechanicznym na dziedziniec pałacowy oraz przed galerię malarstwa, a także wypożyczyć na czas zwiedzania jeden z dwóch wózków dla osób z niepełnosprawnością.

Przy kasie znajduje się plan z zaznaczonymi drogami ułatwiającymi poruszanie się po rezydencji osób niepełnosprawnych ruchowo.

Goście muzeum z dysfunkcją wzroku (ale również osoby widzące) mogą poznać elementy rezydencji dzięki usytuowanej przy kasie muzeum makiecie zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie, przeznaczonej do dotykania i opatrzonej opisami w piśmie Braille’a.

Pałac

Wejście do pałacu dla osób z niepełnosprawnością znajduje się w prawym skrzydle od strony parku. Po dojechaniu do wejścia prosimy uruchomić dzwonek i poczekać na przybycie pracownika muzeum, który otworzy wejście i wpuści do budynku na poziom parteru.

W pałacu znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnościami łącząca wszystkie kondygnacje oraz toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Goście pałacu z dysfunkcją wzroku (ale również osoby widzące) mogą skorzystać z bezpłatnych audioprzewodników z audiodeskrypcją. Po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym, można też poznać pałac dzięki makietom dotykowym z planami poszczególnych wnętrz oraz wybranymi elementami ich historycznego wystroju.

Galeria obrazów

Główne wejście do galerii obrazów dostępne jest bez barier architektonicznych z południowej, niższej części parku. Wewnętrzne wejście od strony pałacu umożliwiają dwa schodołazy. W galerii malarstwa znajdują się albumy reliefowe dla niewidomych i słabo widzących, zawierające dziesięć wybranych obrazów z kolekcji Edwarda Aleksandra Raczyńskiego.

Powozownia

Wejście do powozowni dostępne jest z dziedzińca pałacowego bez barier architektonicznych.

Park

Wejście do parku jest możliwe z parkingu dla niepełnosprawnych przy ul. Arciszewskiego 1 lub z ogólnodostępnego parkingu przy drodze wojewódzkiej 431. Park jest ogólnodostępny. Można się po nim poruszać wyznaczonymi drogami komunikacyjnymi (bez utrudnień architektonicznych). Na teren parku można wejść z psem asystującym.

Przy wejściu do parku od strony drogi 431 znajduje się plan z zaznaczonymi drogami ułatwiającymi poruszanie się po rezydencji osób niepełnosprawnych ruchowo.

Brak tłumacza języka migowego. Dla gości z dysfunkcją słuchu oferujemy opisy w języku polskim, angielskim i niemieckim, które są dostępne w pałacu, galerii obrazów i powozowni.

Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu

Wejście do muzeum dla osób niepełnosprawnych oraz przemieszczanie się po kondygnacjach jest utrudnione (schody, brak windy).

Park jest ogólnodostępny. Można się po nim poruszać wyznaczonymi drogami komunikacyjnymi (bez utrudnień architektonicznych). Na teren parku można wejść z psem asystującym.

Miejsca parkingowe znajdują się na wprost wejścia na teren obiektu.

Brak tłumacza języka migowego.

Muzeum Zamek w Gołuchowie Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, Gołuchów, ul. Działyńskich 1

Wejście do zamku dla osób niepełnosprawnych prowadzi przez park i bramę główną muzeum.

Park jest ogólnodostępny. Można się po nim poruszać wyznaczonymi drogami komunikacyjnymi (bez utrudnień architektonicznych). Na teren parku można wejść z psem asystującym.

Dostępna jest ekspozycja na parterze, przemieszczanie się na piętro jest utrudnione (schody, brak windy).

Miejsca parkingowe znajdują się w odległości 250 m od wejścia do zamku.

Brak tłumacza języka migowego.