Przejdź do głównej treści

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Close
A A A

Wizerunki obiektów

I

Zasady udostępniania oraz udzielania jednorazowego prawa do publikacji wizerunków obiektów inwentarzowych Muzeum Narodowego w Poznaniu (MNP):

 1. Odnośnie do wizerunków obiektów inwentarzowych MNP, w przypadku których MNP dysponuje majątkowymi prawami autorskimi albo licencjami umożliwiającymi dysponowanie wizerunkiem obiektu, udostępnienie lub zbycie wizerunku następuje po podpisaniu odpowiedniej umowy wraz z udzieleniem jednorazowego prawa do publikacji wizerunku obiektu inwentarzowego MNP.
 2. Wizerunki obiektów inwentarzowych, do których autorskie prawa majątkowe wygasły mogą być publikowane przez Zamawiającego bez uiszczania dodatkowych opłat za udzielenie praw do publikacji.
 3. W przypadku obiektów inwentarzowych chronionych prawem autorskich, do których MNP nie dysponuje majątkowymi prawami autorskimi, wizerunki tych obiektów inwentarzowych są udostępniane lub zbywane po okazaniu MNP przez Zamawiającego potwierdzenia uprawdopodobniającego dysponowanie przez Zamawiającego, majątkowymi prawami autorskimi umożliwiającymi dysponowanie wizerunkiem.
 4. MNP może odmówić udostępnienia wizerunku obiektu inwentarzowego MNP oraz zgody na publikację w zakresie opisanym w Art. 6 Ustawy z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352).
 5. W celu uzyskania wizerunku Zamawiający musi złożyć zamówienie na formularzu „Wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego” wprowadzonego zarządzeniem Dyrektora MNP nr 39/2017.
 6. MNP udostępnia wizerunki obiektów inwentarzowych za pośrednictwem serwera ftp MNP. Na życzenie Zamawiającego MNP może przekazać odwzorowania za pośrednictwem poczty elektronicznej (rozmiar plików nie może przekroczyć 20 MB), serwera ftp Zamawiającego lub płyty CD/DVD wysłanej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny Zamawiającego. Koszt przesyłki pokrywa Zamawiający.
 7. Otrzymując wizerunki obiektów inwentarzowych, Zamawiający zobowiązany jest złożyć oświadczenie obligujące do umieszczenia przy publikowanym wizerunku, podstawowych informacji na temat obiektu tj. właścicielu, pochodzeniu (proweniencji), autorze, tytule (jeśli dotyczy). Prawidłowa treść oświadczenia zostanie przekazana Zamawiającemu drogą elektroniczną.

II 

Wysokość opłat za udostępnienie wizerunku oraz jednorazowe prawo do publikacji:

 1. Wizerunki obiektów inwentarzowych MNP udostępniane są nieodpłatnie w następujących formatach:
 • w formacie jpg, do 3000 px dłuższego boku kadry za pośrednictwem serwera ftp (maksymalna rozdzielczość wizerunków udostępnianych przez MNP w Internecie
 • w rozdzielczości 350 dpi w formacie tiff za pośrednictwem serwera ftp MNP
 1. MNP zastrzega możliwość nałożenia opłat na Zamawiającego w sytuacjach szczególnych, w których:
 • warunki licencji udzielonej MNP przez licencjodawcę uniemożliwiają nieodpłatne udostępnienie wizerunku;
 • Zamawiający zwraca się o udostępnienie wizerunku obiektu, który nie został do tej pory wykonany, w  terminie, w którym z uwagi na bieżące zadania i harmonogram prac digitalizacyjnych MNP, nie może zostać wykonany przez fotografa MNP i musi zostać wykonany w ramach usługi zewnętrznej; wówczas całkowite koszty wykonania odwzorowania ponosi Zamawiający.
 • Wykonanie odwzorowania następuje po opłaceniu przez Zamawiającego w/w kosztów na podstawie faktury pro forma; Zamawiający zwraca się z prośbą o udostępnienie wizerunku w formacie innym niż wskazany w pkt. 1 niniejszego ustępu.
 1. MNP nie udostępnia plików wzorcowych, w formacie RAW.
 2. Opłaty, o których mowa w pkt. 2 niniejszego ustępu nie mogą być wyższe niż maksymalne kwoty określone w Cenniku udostępniania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora MNP nr 44/2017.

Pliki do pobrania:

 

Formularz wniosku/ Application Form:

Wypełniony wniosek należy przesłać na adres:

e-mail: mnp@mnp.art.pl
lub
Muzeum Narodowe w Poznaniu, aleje Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań