Deklaracja Dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Muzeum Narodowe w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Data publikacji strony internetowej: 2018.02.01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023.03.31.

Strona internetowa jest jedynie częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • nie wszystkie komponenty interfejsu użytkownika oraz ważne grafiki mają kontrast przynajmniej 3:1 względem sąsiadujących kolorów – kontrast jest za niski;
  • osoby słabowidzące nie mają możliwości zmiany odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami, mają możliwość zmiany wielkości czcionki;
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów;
  • obrazy na stronie nie mają tekstu alternatywnego
  • serwis zawiera pliki PDF, DOC itp., choć korzystanie z nich starano się ograniczyć do minimum i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie; odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików, tak aby były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie);
  • serwis nie zawiera znaczników;
  • serwis zawiera też dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) lub są skanami dokumentów; w miarę możliwości będziemy je poprawiać oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.02.28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Łukaszem Marcinkowskim poprzez adres mailowy dostepnosc@mnp.art.pl numer telefonu 61 85 68 039. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, informację o preferowanym sposobie kontaktu oraz wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla siebie sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, podając jednocześnie, kiedy realizacja będzie możliwa, przy czym nie może to być termin późniejszy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: Rzecznik Praw Obywatelskich

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Muzeum Narodowe w Poznaniu – Galeria Malarstwa i Rzeźby (gmach główny)
Aleje Marcinkowskiego 9

Budynek Galerii Malarstwa i Rzeźby Muzeum Narodowego składa się z dwóch połączonych ze sobą budynków tzw. starego i nowego gmachu.
Nowy gmach posiada 4 kondygnacje, natomiast stary 2 kondygnacje. Obecnie do odwołania nieczynny jest stary gmach.

Główne wejście do muzeum znajduje się w nowym gmachu przy
Al. Marcinkowskiego 9. Prowadzą do niego schody lub rampa z poręczą. Do muzeum wchodzi się przez przeszklone,
automatycznie rozsuwane drzwi bez progu.

Na parterze (strefa wejścia) znajdują się kasa, szatnia, sklep, kawiarnia, toaleta dla osób
z niepełnosprawnościami oraz pokój wyciszenia.
W szatni można pozostawić własny wózek dziecięcy na czas zwiedzania oraz wypożyczyć wózek rehabilitacyjny lub
balkonik z siedziskiem.

W przestrzeni muzeum znajdują się ławki i siedziska, na których można usiąść i odpocząć.

Polski Język Migowy – dostępna jest aplikacja PJM o nazwie „Muzea w PJM”, zakładka Muzeum Narodowe w Poznaniu,
zawierająca nagrania z PJM wybranych obiektów i opisy poszczególnych galerii w PJM
(część tłumaczonych na PJM obrazów jest wyłączona z ekspozycji z powodu remontu w starym gmachu).
Audiodeskrypcje – do wybranych dzieł na galeriach w nowym gmachu przygotowano audiodeskrypcje.
Można je pobrać za pomocą kodu QR przy danym obiekcie.

Brak własnego parkingu, w tym miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.
Link do wykazu miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
znajdujących się przed budynkiem i zarządzanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu,
został podany na końcu Deklaracji architektonicznej.

Do Muzeum można wejść z psem asystującym.
Brak tłumacza polskiego języka migowego (PJM).
Pętle indukcyjne znajdują się: przy kasie, przy szatni oraz w sekretariacie.
Na czas oprowadzania przez edukatora można uruchomić przenośną pętlę indukcyjną.
Toalety są na poziomie parteru i na 2 piętrze. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami,  wyposażona w przewijak dla niemowląt,
znajduje się na parterze.
W budynku znajduje się pokój wyciszenia o nazwie Spokojnia dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu
Góra Przemysła 1

Do Muzeum prowadzi stroma droga wyłożona kostką brukową oraz wydzielony chodnik.
Alternatywny dostęp do budynku dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim lub z wózkiem dziecięcym (do poziomu 0 budynku prowadzą schody)
jest możliwy od strony budynku Raczyńskiego (20 m za głównym wejściem, po lewej stronie).

Po przybyciu na teren Muzeum Sztuk Użytkowych prosimy o telefon pod nr 61 85 68 073.
Wezwany pracownik Muzeum rozłoży rampę na 3 schody budynku Raczyńskiego i pokieruje zwiedzających do holu Muzeum.
Po wizycie pomoże opuścić budynek.

Wewnątrz budynku komunikacja pionowa jest w pełni dostępna.

W holu muzeum znajduje się kasa. W kolejnym pomieszczeniu mieści się szatnia, a dalej toaleta dla osób z niepełnosprawnościami
oraz winda, którą można dostać się na wystawy stałe (poziom 0, 1 oraz 2) oraz wystawy czasowe (poziom -1).
Na poziomie 1 znajduje się druga toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku znajduje się też winda prowadząca na taras widokowy. Na zamkniętej kondygnacji tarasu widokowego (poziom 6) znajduje się
platforma uruchamiana przez pracownika ochrony, na którą wjeżdża się wózkiem.
Podniesienie platformy z wózkiem umożliwia znalezienie się na wysokości okien tarasu.
Tu dostępna jest trzecia toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Przed budynkiem znajduje się makieta Zamku Królewskiego przeznaczona do dotykania i opatrzona opisem w języku Braille’a.

Pomieszczenia wystaw stałych oraz winda i toalety są opisane w języku Braille’a.
Oddział posiada plany sytuacyjne wszystkich kondygnacji oraz materiały tyflograficzne.

Przy szatni można wypożyczyć wózek inwalidzki oraz balkonik z siedziskiem, a także pozostawić swój wózek dziecięcy na czas zwiedzania
(we wnęce pod schodami w holu).

Dostępne jest miejsce parkingowe po zachodniej stronie wieży. Potrzebę wjazdu i parkowania prosimy zgłosić za pomocą domofonu
umieszczonego przy bramie wejściowej lub dzwoniąc pod nr 61 85 68 073.

Do Muzeum oraz do przylegającego do niego parku można wejść z psem asystującym.
Brak tłumacza języka migowego (PJM).
Pętla indukcyjna znajduje się w kasie. Na czas oprowadzania przez edukatora można uruchomić przenośną pętlę indukcyjną.
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na poziomie 0, 1 i 6.

 

Ratusz – Muzeum Miasta Poznania, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu
Stary Rynek 1

Ratusz – Muzeum Poznania jest budynkiem zabytkowym usytuowanym na Starym Rynku w Poznaniu.
Po rewitalizacji płyty Starego Rynku dojście do Ratusza odbywa się po wyrównanym bruku.
Zwiedzanie Ratusza wymaga poruszania się po schodach  (w budynku nie ma  windy).
Zapewniamy dostęp alternatywny opisany niżej.

W budynku nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Do głównego wejścia od wschodniej strony Starego Rynku prowadzą schody bez poręczy,
brak podjazdu dla wózków.
Ekspozycje znajdują się w gotyckich piwnicach (poziom -1) oraz na wysokim parterze (poziom 0).
Komunikacja między poziomem parteru i gotyckimi piwnicami wymaga poruszania się po schodach.

1 i 2 piętro Ratusza zostaną poddane zabiegom konserwacyjnym i remontowym podczas drugiego etapu prac remontowych.
Budynek zostanie wówczas dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami
(montaż podnośnika przyschodowego i windy wewnątrz oraz utworzenie toalety dla osób z niepełnosprawnościami).

Alternatywny dostęp do Ratusza:
Poziom wysokiego parteru oraz dostęp do Sali Krat z kawiarenką można pokonać za pomocą schodołazu (model Liftkat PTR)
z dedykowanym do niego wózkiem.
W przypadku chęci skorzystania ze schodołazu prosimy zgłosić taką potrzebę pod
nr 61 8568194. Czas oczekiwania na przygotowanie i sprowadzenie schodołazu do poziomu
płyty Starego Rynku może wynieść ok. 20 minut.
Ze względu na wąską i stromą klatkę schodową dostęp do toalet i poziomu gotyckich piwnic, jest niemożliwy.
Wewnątrz budynku znajdują się tabliczki z Braille’em na poręczach schodów.
Poziom piwnicy i parteru posiada plan tyflograficzny.

W Ratuszu można wypożyczyć wózek inwalidzki, balkonik z siedziskiem oraz krzesełkolaski,
a także pozostawić swój wózek dziecięcy na czas zwiedzania.

Brak własnego parkingu, w tym miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.
Link do wykazu miejsc parkingowych dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami znajduje się
na końcu Deklaracji dostępności.

Do Muzeum można wejść z psem asystującym.
Brak tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM).
Pętla indukcyjna znajduje się przy kasie.
W czasie oprowadzania przez pracowników muzeum stosowane są pętle przenośne.
Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu
Stary Rynek 9

Ekspozycja znajduje się na parterze i 1 piętrze. Na 1 piętro prowadzą kręte schody, brak windy.
Wejście do muzeum znajduje się od strony ulicy Jana Baptysty Quadro. Wejście jest bezprogowe,
prowadzi przez przeszklone, automatycznie rozsuwane drzwi.
Przy kasie można wypożyczyć balkonik z siedziskiem, a także postawić swój wózek dziecięcy na czas zwiedzania.

Brak własnego parkingu, w tym miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.

Do Muzeum można wejść z psem asystującym.
Brak tłumacza języka migowego (PJM).
Pętla indukcyjna znajduje się przy kasie.
Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Muzeum Instrumentów Muzycznych, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu
Stary Rynek 45/47

Muzeum mieści się w zabytkowej kamienicy. Wejście, od strony Starego Rynku, znajduje się na poziomie chodnika,
prowadzi przez dwuskrzydłowe drzwi z progiem ościeżnicy o wysokości 3,5 cm.

Ekspozycja znajduje się na parterze oraz na 1 i 2 piętrze. W budynku nie ma windy, dlatego można zakupić tańszy bilet
tylko na ekspozycję mieszczącą się na parterze. Na parterze znajduje się dodatkowy próg o wys. 20 cm pomiędzy salami ekspozycji.

W kasie można wypożyczyć bez dodatkowej opłaty audioprzewodniki (zawierające teksty do przeczytania i ścieżki dźwiękowe do odsłuchania).

Brak własnego parkingu, w tym miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do Muzeum można wejść z psem asystującym.
Brak tłumacza języka migowego (PJM).
Pętla indukcyjna znajduje się przy kasie.
Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Muzeum Etnograficzne, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu
ul. Grobla 25

Muzeum jest nieczynne dla zwiedzających do połowy  2025 r.
Trwa remont mający na celu m.in. zapewnienie dostępności.

 

Muzeum Pałac w Rogalinie, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu
Rogalin 62-022, ul. Arciszewskiego 2

Muzeum mieści się w rezydencji rodziny Raczyńskich. Widzom udostępniamy: Pałac, Galerię obrazów, Powozownię oraz park i ogród.

Trzy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się przy kasie biletowej na ul. Arciszewskiego 1
(miejsca nie są oznaczone poziomym znakiem drogowym P-20, posiadają jedynie pionowy znak graficzny).
Osoby z dysfunkcją narządu ruchu, które posiadają bilet na zwiedzanie ekspozycji mogą,
po zgłoszeniu w kasie, wjechać pojazdem mechanicznym na dziedziniec pałacowy oraz przed Galerię malarstwa,
a także wypożyczyć na czas zwiedzania jeden z dwóch wózków inwalidzkich oraz balkonik z siedziskiem (w szatni Pałacu i w kasie biletowej).

Przy kasie muzeum znajduje się makieta zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie opatrzona w opisy w języku Braille’a.

Pałac
Wejście do Pałacu dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w północnej oficynie
w prawym skrzydle. Po dojechaniu do wejścia prosimy uruchomić dzwonek i poczekać na przybycie pracownika muzeum,
który otworzy wejście i wpuści do budynku na poziom parteru. Do drzwi prowadzi pochylnia.
W Pałacu znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnościami łącząca wszystkie kondygnacje oraz toalety dla osób z niepełnosprawnościami:
jedna na parterze w prawym skrzydle pałacowym oraz druga na 1 piętrze w Pałacu.
Na miejscu można skorzystać z bezpłatnych audioprzewodników z audiodeskrypcją.
Udostępniamy także, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr 61 8138829 lub po zgłoszeniu w kasie biletowej,
makiety dotykowe z planami poszczególnych wnętrz i wybranymi elementami ich historycznego wystroju.

Galeria obrazów
Wejście do Galerii obrazów bez barier architektonicznych dostępne jest z południowej, niższej części parku.
Można tu podjechać pojazdem mechanicznym po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby w kasie biletowej.

W galerii malarstwa znajdują się albumy reliefowe dla niewidomych i słabo widzących, zawierające wybrane obrazy
z kolekcji Edwarda Aleksandra Raczyńskiego, które udostępniamy po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr 61 8138829
lub po zgłoszeniu w kasie biletowej.

Powozownia
Wejście do powozowni dostępne jest z dziedzińca pałacowego bez barier architektonicznych.
W budynku Powozowni znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.
Oferujemy opisy na kartach w języku polskim, angielskim i niemieckim, które są dostępne w Pałacu, Galerii obrazów i Powozowni (czcionka 14).

Park
Wejście do parku jest możliwe z parkingu dla niepełnosprawnych przy ul. Arciszewskiego 1
lub z ogólnodostępnego parkingu przy drodze wojewódzkiej 431. Park jest ogólnodostępny.
Można się po nim poruszać wyznaczonymi drogami komunikacyjnymi o nawierzchni utwardzonej, wykonanej z drobnego kruszywa,
bez utrudnień architektonicznych.
Przy wejściu do parku od strony drogi 431 oraz przy kasie biletowej znajduje się plan sytuacyjny rezydencji.
Możliwość zaparkowania bezpośrednio przed budynkiem Galerii obrazów dla osób z dysfunkcją narządu ruchu.
Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami – 3 miejsca przy budynku kasy biletowej.

Do Muzeum oraz do przylegającego do niego parku można wejść z psem asystującym.
Brak tłumacza języka migowego (PJM).
Pętla indukcyjna znajduje się w kasie.
Na czas oprowadzania przez pracownika muzeum można uruchomić przenośną pętlę indukcyjną.
Toalety dla osób niepełnosprawnych – 3 toalety: w Pałacu, w prawym skrzydle pałacowym i w Powozowni.

 

Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu
Śmiełów, 63-210 Żerków

Muzeum mieści się w dwukondygnacyjnym budynku rezydencjonalnym.
Do wejścia głównego prowadzą schody. W budynku nie ma windy oraz toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Park jest ogólnodostępny. Można się po nim poruszać wyznaczonymi drogami komunikacyjnymi (bez utrudnień architektonicznych,
natomiast ścieżki są poprzerastane korzeniami drzew).

Brak własnego parkingu, w tym miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.

Do Muzeum oraz do przylegającego do niego parku można wejść z psem asystującym.
Brak tłumacza języka migowego (PJM).
Pętla indukcyjna znajduje się w kasie.
Na czas oprowadzania przez pracownika muzeum można uruchomić przenośną pętlę indukcyjną.
Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Muzeum Zamek w Gołuchowie, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu
Gołuchów, ul. Działyńskich 1

Wejście do zamku prowadzi przez park i bramę główną. Do wejścia głównego prowadzą schody. Ekspozycja znajduje się na 3 kondygnacjach.
W budynku nie ma windy oraz toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Park jest ogólnodostępny. Można się po nim poruszać wyznaczonymi drogami komunikacyjnymi, bez utrudnień architektonicznych.
Ścieżki są utwardzone.

Miejsca parkingowe znajdują się w odległości 250 m od wejścia do zamku, z wyznaczonymi dwoma miejscami do parkowania
dla osób z niepełnosprawnościami (miejsca nie są oznaczone poziomym znakiem drogowym P-20, posiadają jedynie pionowy znak graficzny).

Do Muzeum oraz do przylegającego do niego parku można wejść z psem asystującym.
Brak tłumacza języka migowego (PJM).
Pętla indukcyjna znajduje się w kasie.
Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Informacje dodatkowe

Trwają prace mające na celu zapewnienie dostępności cyfrowej strony www.mnp.art.pl

Trwa również proces adaptacji zabytkowych budynków, w których mieszczą się oddziały Muzeum Narodowego w Poznaniu (np. Muzeum Etnograficzne),
mający na celu m.in. zapewnienie dostępności architektonicznej i przystosowanie toalet na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Wykaz miejsc parkingowych dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami na terenie Poznania znajduje się
na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu pod linkiem: ZDM Poznań koperty

Chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania i wnioski.
Maile można kierować na adres: dostepnosc@mnp.art.pl lub telefonicznie, w tym za pomocą wiadomości tekstowych, do p. Agaty Rosiak-Kaczmarek,
tel. 725 270 118.

Data aktualizacji Dostępności architektonicznej: 2023.03.31 oraz 2024.04.12