Wizerunki obiektów

I

Zasady udostępniania oraz udzielania jednorazowego prawa do publikacji wizerunków obiektów inwentarzowych MNP:

 

1. Udostępnianie odwzorowań cyfrowych muzealiów MNP jest odpłatnie według cennika.

2. W przypadku wniosku o udostępnienie odwzorowań cyfrowych muzealiów MNP do celów niekomercyjnych o charakterze badawczym, naukowym, edukacyjnym udostępnianie odwzorowań może nastąpić bezpłatnie, tylko w przypadku, jeżeli MNP dysponuje fotografią obiektu wykonaną zgodnie z zapisami puntu II podpunkt 3 a).

3. Jako cele niekomercyjne o charakterze badawczym, naukowym i edukacyjnym uznaje się w szczególności:

 • prace naukowo-badawcze, takie jak: prace licencjackie, magisterskie, doktorskie, prezentacje konferencyjne,
 • działania edukacyjne tj. prezentacje prac uczniów, studentów i ich publikacje,
 • recenzje, artykuły na popularno-naukowych, naukowych stronach internetowych i blogach itp.

4. Jako cele komercyjne uznaje się wszystkie inne nie wymienione w punkcie 3.

5. W przypadku obiektów inwentarzowych chronionych prawem autorskim, do których MNP nie dysponuje majątkowymi prawami autorskimi, fotografie tych obiektów są udostępniane lub zbywane po okazaniu MNP pisemnej zgody dysponenta autorskich praw majątkowych na udostępnienie wizerunku.

6. MNP może odmówić udostępnienia odwzorowania cyfrowego obiektu inwentarzowego MNP oraz zgody na publikację w zakresie opisanym w art. 6 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2021 r. poz. 1641).

7. W celu uzyskania odwzorowania cyfrowego obiektu inwentarzowego Zamawiający musi złożyć wniosek na specjalnie przygotowanym formularzu lub w formie samodzielnie sporządzonego pisma  zawierającego odpowiednie dane.

8. Otrzymując odwzorowanie cyfrowe obiektów inwentarzowych, Zamawiający zobowiązany jest umieścić przy publikowanym wizerunku informacje na temat obiektu tj. numeru inwentarzowego, właścicielu, pochodzeniu (proweniencji), autorze, tytule lub nazwie, oraz czasie i roku powstania. Prawidłowa treść udostępnianej informacji o obiekcie zostanie przekazana Zamawiającemu drogą elektroniczną.

 

II

Szczegółowe zasady udostępniania odwzorowań do jednorazowej publikacji:

 

1. Udostępnia się jedno reprezentacyjne ujęcie muzealium. Każde dodatkowe ujęcia obiektu przestrzennego lub odwrocie obiektu płaskiego są płatne dodatkowo według cennika.

2. W przypadku nietypowych zamówień, wymagających poniesienia przez MNP dodatkowych kosztów lub większego zaangażowania pracowników, pobierana jest opłata uwzględniająca koszt lub czas przygotowania i przekazania wizerunków. Opłata ta obliczana jest indywidulanie.

Nietypowe zamówienia rozumiane są jako np. ujęcia makro, inne formaty zapisu (niż wspomniane w pkt. 3), dodatkowe ujęcia obiektu, specjalne przygotowanie obiektu (w szczególności odnosi się do muzealium złożonego).

3. Odwzorowanie cyfrowe muzealium udostępniane jest w:

a) w formacie .tiff, w rozdzielczości 300 dpi, z dłuższym bokiem min. 3000 px,
b) w formacie .jpg (na życzenie Zamawiającego).

4. Opłata dodatkowa może zostać nałożona również w sytuacji, gdy warunki licencji udzielonej MNP przez licencjodawcę uniemożliwiają nieodpłatne udostępnienia wizerunku;

5. MNP nie udostępnia plików wzorcowych, w formacie RAW.

6. W uzasadnionych wypadkach oraz na wyraźny i umotywowany wniosek Wnioskodawcy Dyrektor MNP może obniżyć opłatę określoną w punkcie III lub zwolnić wnioskodawcę obowiązku uiszczenia ww. opłat.

 

III

Cennik

 

MNP wprowadza maksymalne stawki opłat za udostępnienie lub przekazanie informacji sektora publicznego, w następującej wysokości:

1. Za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – 149 zł za jednorazowe udostępnienie jednego pliku;

2. W postaci kopii (reprodukcji) cyfrowej – 207 zł za jeden skan lub fotografię cyfrową zapisane na informatycznym nośniku danych;

3. W postaci fotografii:

 • za sztukę w formacie nie większym niż 50 × 60 cm – 204 zł,
 • za 1 m2 w formacie większym niż określony w lit. a – 620 zł,

4. W postaci papierowej:

 • za jedną stronę odbitki lub wydruku kolorowego:
  – w formacie A4 – 71 zł,
  – w formacie A3 – 89 zł,
 • za jedną stronę odbitki lub wydruku czarno-białego:
  – w formacie A4 – 60 zł,
  – w formacie A3 – 79 zł;

5. W postaci zapisu dźwięku lub obrazu na informatycznym nośniku danych – 93 zł za każdą rozpoczętą godzinę nagrania;

6. W sposób lub w postaci innych niż określone w pkt 1–5 – 114 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy pracownika MNP.

 

IV

Wniosek

1. Wniosek o ponowne wykorzystanie wnosi się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zawierać musi:

a) Nazwę podmiotu zobowiązanego,
b) Informację o wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwę oraz adres),
c) Wskazanie informacji sektora publicznego, czyli w tym przypadku nazwę/tytuł muzealium wraz z innymi informacjami, które pozwoli w łatwy sposób je scharakteryzować,
d) Wskazać cel ponownego wykorzystania,
e) Wskazać formę przygotowania informacji sektora publicznego,
f) Wskazać sposób przekazania informacji sektora publicznego.

2. Wypełnienie wniosku jest tożsame z akceptacją regulaminu udostępnia odwzorowań cyfrowych i zobowiązania się do prawidłowego podpisania publikowanej fotografii.

Pliki do pobrania