Wizerunki obiektów

I.

Zasady udostępniania oraz udzielania jednorazowego prawa do publikacji wizerunków obiektów inwentarzowych MNP:

  1. Wizerunki obiektów inwentarzowych, do których majątkowe prawa autorskie wygasły oraz do których MNP dysponuje majątkowymi prawami autorskimi albo licencjami umożliwiającymi dysponowanie wizerunkiem, mogą być publikowane przez Zamawiającego bez uiszczania dodatkowych opłat za udzielenie praw do publikacji.
  2. W przypadku obiektów inwentarzowych chronionych prawem autorskim, do których MNP nie dysponuje majątkowymi prawami autorskimi, wizerunki tych obiektów inwentarzowych są udostępniane lub zbywane po okazaniu MNP pisemnej zgody dysponenta praw autorskich majątkowych na udostępnienie wizerunku.
  3. MNP może odmówić udostępnienia wizerunku obiektu inwentarzowego MNP oraz zgody na publikację w zakresie opisanym w art. 6 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2021 r. poz. 1641).
  4. W celu uzyskania wizerunku Zamawiający musi złożyć zamówienie na formularzu „Wniosku o udostępnienie wizerunku obiektu lub skanu dokumentów związanych z działalnością Muzeum Narodowego w Poznaniu”, wprowadzonego zarządzeniem nr 35/2023 Dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu z dnia 14.04.2023 r. w sprawie: wprowadzenia formularza „Wniosku o udostępnienie wizerunku obiektu lub skanu dokumentów związanych z działalnością Muzeum Narodowego w Poznaniu”.
  5. MNP udostępnia wizerunki obiektów inwentarzowych za pośrednictwem narzędzi komunikacji elektronicznej.
  6. Otrzymując wizerunki obiektów inwentarzowych, Zamawiający zobowiązany jest umieścić przy publikowanym wizerunku informacje na temat obiektu tj. właścicielu, pochodzeniu (proweniencji), autorze, tytule (jeśli dotyczy). Prawidłowa treść udostępnianej informacji o obiekcie zostanie przekazana Zamawiającemu drogą elektroniczną.

 

II.

Wysokość opłat za udostępnienie wizerunku oraz jednorazowe prawo do publikacji:

  1. Wizerunki obiektów inwentarzowych MNP udostępniane są nieodpłatnie w następujących formach:
   a) w formacie .tiff, w rozdzielczości 300 dpi, dłuższy bok min. 3000 px (w większej rozdzielczości w szczególnych przypadkach)
   b) w formacie .jpg na życzenie Zamawiającego.
  2. MNP zastrzega możliwość nałożenia opłat na Zamawiającego w sytuacjach szczególnych, w których:                                                                                                                              a)warunki licencji udzielonej MNP przez licencjodawcę uniemożliwiają nieodpłatne udostępnienia wizerunku;
   b)Zamawiający zwraca się o udostępnienie wizerunku obiektu, który nie został do tej pory wykonany, w terminie, w którym z uwagi na bieżące zadania i harmonogram prac digitalizacyjnych MNP, nie może zostać wykonany przez fotografa MNP i musi zostać wykonany w ramach usługi zewnętrznej; wówczas całkowite koszty wykonania odwzorowania ponosi Zamawiający. Wykonanie odwzorowania ponosi Zamawiający. Wykonanie odwzorowania następuje po opłaceniu przez Zamawiającego ww. kosztów na podstawie faktury pro forma;
   c) Zamawiający zwraca się z prośbą o udostępnienie wizerunku w formacie innym niż wskazany w pkt. 1 niniejszego ustępu.
  3. MNP nie udostępnia plików wzorcowych, w formacie RAW.
  4. Opłaty, o których mowa w pkt. 2 niniejszego ustępu nie mogą być wyższe niż maksymalne kwoty określone w Cenniku udostępniania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania wprowadzonym Zarządzeniem nr 34/2023 Dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu z dnia 14.04.2023 r. w sprawie: wprowadzenia cennika udostępniania przez Muzeum Narodowe w Poznaniu informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania.

 

 

Pliki do pobrania