Autoportret z Mieczysławem Gąseckim, 1921

 

Portrety zajmują w twórczości Malczewskiego szczególne miejsce. Powstawały przez cały okres jego działalności artystycznej. Początkowo malowane na neutralnym, nieokreślonym tle, później ewoluują. Na pierwszym planie ukazywane jest najczęściej popiersie modela, w tle zaś pojawia się pejzaż. Łąki, pagórki, pola pokryte zbożem to krajobraz polski, który stanowi istotną składową portretu. Nierzadko artysta wprowadza też sztafaż, ale jest to sztafaż niezwykły – uważny obserwator dostrzeże rycerzy, fauny lub uskrzydlonego konia – Pegaza. To fantastyczne postacie i widmowe figury, składające się na mitologiczne imaginarium Malczewskiego.
Kto pojawia się na portretach? Najczęściej są to osoby najbliższe artyście: rodzina, przyjaciele, ludzie dobrze mu znani. Malczewski ukazywał ich w sposób osobisty, subiektywny, ubierając niekiedy w kostium, dodając atrybuty, które miały ukazać nie tylko cechy zewnętrzne modela, ale także jego życie wewnętrze, stosunek do świata. Zaufanym przyjacielem był Mieczysław Gąsecki zwany Goniem, powiernik i bliski towarzysz artysty do końca jego dni. Przedstawiony został wraz z Malczewskim na rzadkim w jego dorobku portrecie podwójnym. Ciemna poła peleryny zespalająca obie postaci podkreśla więź łączącą mężczyzn. Wieloletnią przyjaźń Malczewski nawiązał także z hrabią Karolem Lanckorońskim, historykiem sztuki, humanistą, protektorem artystów, organizatorem wypraw badawczych do Azji Mniejszej i Grecji, w których udział brał także artysta. Malarz wielokrotnie bywał w majątku hrabiego w Rozdole koło Lwowa. Stamtąd też pochodzi prezentowany na wystawie portret Lanckorońskiego z żoną Małgorzatą (z domu księżniczką Lichnowsky). Pejzaż w tle staje się jednym z istotnych komponentów dzieła. Pegaza pojawiającego się w oddali odnajdziemy także w sztafażu na wiszącym obok portrecie Ludwika Żeleńskiego – kolekcjonera i przyjaciela artysty. Inne osoby ukazane na portretach związane ze światem sztuki to m.in. malarz Michał Sozański, rzeźbiarz Tadeusz Barącz czy hrabia Leon Piniński – kolekcjoner, krytyk artystyczny i profesor Uniwersytetu Lwowskiego.
Znajdujące się na wystawie dwa wizerunki przyjaciela Malczewskiego – Piotra Dobrzańskiego – ukazują zmianę sposobu portretowania. Pierwszy, szkicowy, z wczesnego okresu twórczości, na neutralnym tle; drugi, już w dojrzałym stylu – model pozuje na tle domu pośród zieleni. Obraz Ogrodniczek to wizerunek syna Piotra – Rudolfa. Chłopczyk w marynarskiej bluzie i słomkowym kapeluszu, ukazany w bujnym ogrodzie, w przyszłości zostanie uczestnikiem I i II wojny światowej.

oprac. Sabina Mayer

 

PORTRAITS

Portraits occupy a special place in Malczewski’s oeuvre. They were created throughout the artist’s career. Initially painted against a neutral, unspecified background, they later evolved. The sitter’s bust is usually shown in the foreground, with the landscape in the background. Meadows, hills, and fields of corn are the Polish landscape which is an essential component of the portrait. Not infrequently the artist also introduces unusual staffage; an attentive observer will notice knights, fauns or Pegasus, a winged horse. These are fantastic figures and spectral figures that make up Malczewski’s mythological set of images.

Who appears in the portraits? Most often they are the people closest to the artist and best-known to him: family and friends. Malczewski depicted them in a personal, subjective way, sometimes in costume, adding attributes that were intended to show not only the sitters’ external features, but also their inner life and attitude to the world. One trusted friend was Mieczysław Gąsecki, a.k.a. Goń, the artist’s confidant and close companion until the end of his days. He is depicted with Malczewski in a double portrait that is rare in his oeuvre. The dark patch of cloak uniting the two figures emphasises the bond between the men. Malczewski also established a long-standing friendship with Count Karol Lanckoroński, an art historian, humanist, protector of artists, and organiser of research expeditions to Asia Minor and Greece, in which the artist also took part. The painter was a frequent visitor to the count’s estate in Rozdil near Lviv. The portrait of Lanckoroński with his wife Małgorzata (née Princess Lichnowsky), presented at the exhibition, comes from there. The landscape in the background becomes one of the essential components of the work. Pegasus appearing in the distance can also be found in the staffage on the adjacent portrait of Ludwik Żeleński, collector and friend of the artist. Other people depicted in the portraits associated with the world of art include the painter Michał Sozański, the sculptor Tadeusz Barącz and Count Leon Piniński, collector, art critic and professor at Lviv University.
The two portraits of Malczewski’s friend Piotr Dobrzański on display demonstrate the shift in the artist’s portraiture. The first, the sketchier one, from the early period of Malczewski’s career, used neutral backgrounds. The other shows a mature style and the sitter poses against a house amidst greenery. The Gardeners painting is an image of Peter’s son Rudolf. The little boy in a sailor’s blouse and a straw hat, shown in a lush garden, will in the future participate in the First and Second World Wars.

Ed. Sabina Mayer

 

Портрети

Автопортрет з Мєчиславом Гонсецьким, 1921

Портрети займають в творчості Мальчевського особливе місце. Вони постійно з’являлися впродовж його творчого шляху. Писані від початку на нейтральному невизначеному тлі, вони з часом починають еволюціонувати. На першошму плані найчастіше зображене погруддя моделі, а на тлі – пейзаж. Луки, пагорби, поля, вкриті збіжжям – це пейзажі Польщі, які є важливою складовою портрету. Нерідко художник вдається до зображення стафажу, але незвичайного стафажу – уважний глядач помітить рицарів, фавнів або коня з крилами – Пегаса. Ці фантастичні постаті й химерні фігури складають імаджинаріум Мальчевського.

Хто ж з’являється на тих портретах? Найчастіше то були близькі художника: родина, друзі, хороші знайомі. Мальчевський зображував їх в особистій, суб’єктивній манері, іноді переодягаючи в костюми, додаючи атрибути, які були покликані показати не тільки зовнішні риси моделі, але і внутрішнє життя й світогляд. Доврливі стосунки Мальчевський мав з Мєчиславом Гонсецьким, що мав прізвисько Гонь, повіреним і близьким приятелем художника до кінця його днів. Саме його намалював Мальчевський на рідкісному в його доробку подвійному портреті. Темні поли плаща об’єднують дві фігури, підкреслюючи зв’язок між чоловіками. Тривала дружба склалася у Мальчевського з графом Каролем Ланцкоронським, істориком мистецтва, гуманістом, патроном художників, організатором наукових подорожей до Малої Азії і Греції, у яких серед інших брав участь сам художник.  Художник неодноразово відвідував графський маєток у Роздолі під Львовом. Звідти ж походить представлений на виставці портрет Ланцкоронського з дружиною Малгожатою (уродженою княгинею Ліхновською). Фоновий пейзаж стає однією з важливих складових роботи. Пегас, що з’являється вдалині, також зображений на портреті поруч. Це – Людвік Желенський, колекціонер і друг художника. На портретах також зображені люди, пов’язані зі світом мистецтва: художник Міхал Созанський, скульптор Тадеуш Баронч та граф Леон Пінінський – колекціонер, мистецтвознавець і професор Львівського університету. Два зображення друга Мальчевського Пьотра Добжанського, представлені на виставці, демонструють зміну портретного стилю. Перший – з раннього періоду творчості, ескізний й на нейтральному тлі; другий – вже у зрілій манері: модель позує на тлі будинку серед зелені. Картина „Садівник” є зображенням сина Пьотра – Рудольфа. Маленький хлопчик у тільнику та солом’яному капелюсі, зображений у пишному саду. У майбутньому він стане учасником Першої та Другої світових воєн.

Опрацювала: Сабіна Майєр