Pytia, 1917

W mitologii greckiej Pytia była wieszczką. Jako najwyższa instancja polityczna Grecji, snuła wizje o przyszłości królów i losów państw. Malczewski z typową dla siebie tendencją do przeplatania rzeczywistości realnej wątkami ze świata fantazji, pokazuje Pytię jako pełną wdzięku kobietę, która z zadziwiająco filuternym zaciekawieniem przypatruje się igrającym przed nią wiązkom ognia. Z oparów wróżebnego dymu wyłaniają się postaci męskie. Trwają, jakby zastygli w płomieniach, oczekując w napięciu na głos prorokini. Wydaje się, że nie bez znaczenia dla treści obrazu były polityczne okoliczności, w jakich dzieło powstawało. Rok 1917 to czas, kiedy światem targały konflikty o globalnym zasięgu, a ze Wschodu nadciągało widmo rewolucji październikowej.

oprac. Kinga Sibilska

 

PYTHIA

In Greek mythology, the Pythia was a soothsayer. As the highest political authority in Greece, she conjured up visions about the future of kings and the fate of countries. With his typical tendency to interweave reality with topics from the world of fantasy, Malczewski depicts Pythia as a graceful woman who, with surprisingly playful curiosity, watches the bundles of fire playing before her. Male figures emerge from the haze of foreboding smoke. The figures linger, as if frozen in the flames, anxiously awaiting the prophetess’ voice. It seems that the political circumstances in which the work was created were not insignificant to the content of the painting. The year 1917 was a time when the world was torn by global conflicts and the spectre of the October Revolution was looming large from the East.

Ed. Kinga Sibilska

 

ПІФІЯ

«Піфія», 1917

У грецькій міфології Піфія була віщункою. Як найвищий політичний авторитет Греції, знала майбутнє королів та долі держав. Мальчевський із типовою для себе схильністю переплітати реальний і фантазійний світ, показує Піфію граційною жінкою, яка з грайливим зацікавленням дивиться на язики полум’я, що танцюють перед нею. З ворожбитського диму з’являються чоловічі постаті. Вони стоять, немов застиглі, у полум’ї, з тривогою чекаючи голосу пророчиці. Здається, небезпідставною для змісту картини може бути згадка про політичні події, на тлі яких поставала картина. 1917 рік – це час, коли світ розривали глобальні конфлікти, а зі Сходу насувався привид Жовтневої революції.

Опрацювала: Кінга Сібільська