Edukacja

Konkursy

Konkurs „Moja przygoda w muzeum” 2024

 

45. edycja: Światło. Cień.
Zapraszamy do zabawy światłem, cieniem, a może także ich połączeniem, do podjęcia wyzwania, z którym artyści mierzyli się odkąd istnieje sztuka. Jak pokazać światło, jak pokazać jego brak? Czy dzieło sztuki świeci? Co w nim świeci? Jak rozumiemy światło? Rzucamy wyzwanie młodym twórcom! Niech Was oświeci! 🙂 Liczy się jak zwykle podejście do tematu, staranność wykonania, a także inspiracja dziełami z muzealnych kolekcji.

 

REGULAMIN KONKURSU

CEL KONKURSU
– kształtowanie u dzieci i młodzieży artystycznych upodobań, rozwijanie umiejętności plastycznych oraz pogłębienie wiedzy o zbiorach zarówno Muzeum Narodowego w Poznaniu, jego różnych oddziałów i kolekcji, jak i muzeów w miejscu zamieszkania

WARUNEK UDZIAŁU
– wykonanie jednej lub kilku prac, związanych z tematem konkursu i zainspirowanych wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów z Muzeum
– Uwaga! Od października 2023 do czerwca 2024 duża część ekspozycji Muzeum Narodowego w Poznaniu będzie niedostępna (remont), dlatego polecamy inspirowanie się zbiorami Muzeum również za pośrednictwem spaceru online! -> WIRTUALNY SPACER

UCZESTNICY
– konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5 – 18 lat oraz do osób z niepełnosprawnością intelektualną do 25 r.ż. – z terenu Poznania i województwa wielkopolskiego
– uczestnicy przygotowują prace w ramach lekcji szkolnych bądź na zajęciach w placówkach wychowawczych lub artystycznych, jak też indywidualnie

TECHNIKA
– dowolna – jednak temat pracy powinien być zainspirowany wizytą w poznańskim Muzeum Narodowym
• na powierzchni płaskiej (malarstwo, grafika, grafika komputerowa, rysunek i inne) o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1
• formy przestrzenne o wymiarze nieprzekraczającym 50 × 50 × 50 cm
• multimedia – płyta CD/DVD (filmy maksymalnie do 3 min, nagrane w formacie MPEG-4)
Uwaga! Prac konkursowych nie należy oprawiać ani podklejać!

ZGŁOSZENIA
– prace konkursowe mogą być zgłaszane indywidualnie przez rodziców i opiekunów albo przez nauczycieli i instruktorów ze szkół, domów kultury, placówek szkolno-wychowawczych
– wszystkie prace powinny zawierać metryczkę z podstawowymi informacjami (umieszczoną z tyłu):
• autor (imię, nazwisko i wiek)
• adres i nazwa placówki kierującej na konkurs (szkoła/pracownia)
• nazwisko opiekuna
• tytuł pracy
– do pracy konieczne jest dołączenie poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia do konkursu (RODO), podpisanej przez rodzica dziecka niepełnoletniego (jej brak uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie i merytoryczną ocenę przedstawionej pracy)
– prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu

Wzór karty zgłoszeniowej do pobrania:

Karta zgłoszenia do konkursu moja przygoda w muzeum

KRYTERIA OCENIANIA PRAC
– prace oceniane są w pięciu grupach wiekowych:
• 5–6 lat
• 7–9 lat
• 10–12 lat
• 13–15 lat
• 16–18 lat
– osobną grupę stanowią prace osób z niepełnosprawnością (do lat 25, bez podziału na grupy wiekowe)
– w grupach wiekowych 10-12 i 13–15 lat jury przyznaje maks. 8 równorzędnych nagród i maks. 8 równorzędnych wyróżnień
– osobną kategorię stanowią prace zakwalifikowane do wystawy (dowolna ilość, wg uznania jury)


PRZEBIEG KONKURSU, TERMINY

– do 28.04.2024 – termin dostarczania/przesyłania prac na adres Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Poznaniu (Al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań)
7.05 – wyniki konkursu (na stronie internetowej mnp.art.pl)
– 7.06 o godz. 11:00 – wernisaż wystawy konkursowej i rozdanie nagród w Muzeum Narodowym w Poznaniu
7.06 – 16.06.2024 – wystawa konkursowa
prace nagrodzone i wyróżnione zostaną przekazane Muzeum Okręgowemu w Toruniu, gdzie wezmą udział w etapie ogólnopolskim – pod warunkiem wypełnienia on-line karty zgłoszeniowej (RODO)
Uwaga! Muzeum nie ma obowiązku zwracania nadesłanych prac, ale istnieje możliwość samodzielnego odebrania niezakwalifikowanych prac w nieprzekraczalnym terminie do 21.06.2024 w Dziale Edukacji MNP

– Udział w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie reprodukcji prac i wizerunku uczestników oraz ich opiekunów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz promocji Muzeum. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu.

– Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Działu Edukacji MNP: +48 61 85 68 137/136.

Wzór dyplomu