Muzeum Poznania – rozbudowa, konserwacja i udostępnienie najcenniejszych zabytków renesansowych miasta

Muzeum Narodowe w Poznaniu realizuje projekt, który otrzymał dofinansowanie w ramach Działania FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej priorytet FENX.07 Kultura Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko:

 

Muzeum Poznania – rozbudowa, konserwacja i udostępnienie najcenniejszych zabytków renesansowych miasta

 

Całkowity koszt projektu: 88 102 424,87
z czego dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko ( FEnIKS) : 71 260 897,94
Dotacja celowa MKiDN: 15 215 356,20

Głównym celem przedsięwzięcia jest stworzenie odpowiednich warunków infrastrukturalnych dla wzmocnienia roli kultury i turystyki w rozwoju gospodarczym regionu. W ramach przedsięwzięcia aktualnie istniejąca infrastruktura, w tym zabytkowa, na obszarze Starego Miasta w Poznaniu zostanie rozbudowana i dostosowana do pełnienia roli miejsca przyjaznego odbiorcom i zapewni bezpieczne warunki korzystania z nowych ekspozycji i programu edukacyjnego.

Powyższe założenia zostaną zrealizowane poprzez utworzenie nowej, rozszerzonej odsłony Muzeum Poznania w skład której wejdą:

 • gotycko–renesansowy Ratusz;
 • renesansowe kamienice przy Starym Rynku 42 i 43 w Poznaniu;
 • kamienica przy ul. Klasztornej.

Konserwacja wnętrz i elewacji Ratusza, rewitalizacja kamienic oraz modernizacja budynku przy ul. Klasztornej pozwolą na zbudowanie nowoczesnej ekspozycji ukazującej historię Poznania oraz jego mieszkańców. Dzięki inwestycji publiczność uzyska dostęp do historycznych wnętrz Ratusza – ikonicznego przykładu renesansowej budowli w Polsce oraz kamienic, których wnętrza nie były nigdy udostępniane.

W odnowionych wnętrzach pokazane zostaną dzieje Poznania w wielu wymiarach i na wielu płaszczyznach. W renesansowym Ratuszu, kryjącym gotyckie podziemia, opowiedziane zostaną formalne dzieje miasta, a także historia dawnej siedziby władz miejskich i jej zmian w strukturze funkcjonalnej i architektonicznej.

Kamienice z renesansowym stropem z główkami (porównywanym przez badaczy do wawelskich) i fragmentami polichromii, uchodzące za najcenniejsze w Polsce, będą siedzibą Muzeum Mieszkańców. To tutaj zostaną pokazane wieloaspektowe dzieje mieszkańców miasta. Będzie to również miejsce aktywizacji społecznej mieszkańców i działań edukacyjnych.

 

Cele ogólne projektu „Muzeum Poznania – rozbudowa, konserwacja i udostępnienie najcenniejszych zabytków renesansowych miasta” są następujące:

 • stworzenie odpowiednich warunków infrastrukturalnych dla wzmocnienia roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym regionu;
 • edukacja kulturalna i historyczna społeczeństwa;
 • wzrost znaczenia kultury, jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez umożliwienie lepszej prezentacji bogatych i zróżnicowanych zasobów kulturalnych;
 • popularyzacja wartości kulturowych obiektów miejskich (Ratusz, kamienice);
 • dbałość o miejsca historyczne;
 • poprawa dostępu do kultury poprzez optymalizację warunków funkcjonowania obiektów;
 • poprawa stanu wiedzy mieszkańców regionu oraz spoza regionu na temat historii Polski.


W tym kontekście można wyróżnić cztery aspekty realizacji projektu:

 • techniczny: renowacja i adaptacja na cele kulturalne i edukacyjne obiektów, w tym zabytkowych, znajdujących się na terenie pomnika historii (poprzez realizację części infrastrukturalnej projektu);
 • merytoryczny: wdrożenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez rozszerzanie zakresu usług ekspozycyjnych i edukacyjnych (jako efekt działań infrastrukturalnych i działań „miękkich”);
 • frekwencyjny: przywrócenie obiektów dla publiczności i zapewnienie planowanej liczby odwiedzin (jako efekt działań infrastrukturalnych i działań „miękkich”);
 • społeczny: przybliżenie historii miasta, pokazanie jego znaczenia dla regionu i Polski, budowanie tożsamości lokalnej oraz odpowiedź na potrzeby mieszkańców dotyczące poznawania swojej „małej Ojczyzny” i krzewienia postaw patriotycznych.


Zadanie: Remont i przebudowa kamienic nr 42 i 43 przy Starym Rynku i kamienicy przy ul. Klasztornej 22/23

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji budowlanej, prace konserwatorskie, prace restauratorskie, roboty budowlane w kamienicach. W ramach zadania przeprowadzony zostanie generalny remont kamienic, w tym prace o charakterze konstrukcyjnym (wzmacnianie i częściowa wymiana stropów i ścian, naprawa i częściowa wymiana więźby dachowej i pokrycia dachów) oraz prace budowlane prowadzące do usunięcia przyczyn zawilgocenia ścian zarówno na elewacji, jak i we wnętrzach budynków (rozpoznanie stanu izolacji murów, odcięcie dostępu wód gruntowych, prace prowadzące do ich osuszenia i właściwego odprowadzenia wód opadowych) oraz prace budowlane związane z przystosowaniem wnętrz do nowych funkcji. W ramach modernizacji planuje się między innymi:

– prace konserwatorskie ścian, stropów, sklepień, polichromii, posadzek,
– wykonanie/odtworzenie posadzek, stropów,
– remont/odtworzenie/wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej,
– rekonstrukcję ścian i stropów oraz sklepień,
– wykonanie instalacji elektrycznych wraz z oświetleniem,
– remont i zabiegi konserwatorskie elewacji.

 

Zadanie: Remont pomieszczeń Ratusza – parteru, I i II piętra, poddasza oraz przebudowa w zakresie dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji budowlanej, prace konserwatorskie, prace restauratorskie, prace remontowe, roboty budowlane we wnętrzach zabytkowego Ratusza, w tym roboty budowlano-instalacyjne, instalację windy, platform schodowych, podnośnika zewnętrznego. Roboty obejmą:

– remont i prace konserwatorskie wypraw tynkarskich: oczyszczenie i usunięcie wtórnych nawarstwień, wzmocnienie osłabionych fragmentów ścian, wykonanie wypraw tynkarskich i uzupełnień, malowanie pomieszczeń;
– montaż wewnętrznego podnośnika windowego w głównej klatce schodowej i dwóch podnośników schodowych;
– renowację i konserwację posadzek, drewnianych posadzek, elementów kamiennych, ścian, sklepień;
– remonty stolarki okiennej i drzwiowej;
– zabiegi konserwatorskie elementów metalowych (balustrad i krat);
– remont instalacji elektrycznych wraz z oświetleniem;
– remont systemu antywłamaniowego i monitoringu;
– remont instalacji niskoprądowych (WI-FI, Internet, telefony);
– utworzenie kanału dla instalacji niskich prądów między kondygnacjami;
– remont systemu przeciwpożarowego;
– prace konserwatorskie drewnianych drzwi i okien łącznie z wymianą wewnętrznych przeszkleń na UV;

Zadanie: Odnowienie elewacji Ratusza.

Zadanie obejmuje wykonanie programu prac konserwatorskich, prace konserwatorskie dotyczące ścian zewnętrznych Ratusza, a w szczególności oczyszczenie powierzchni, zabezpieczenie, wykonanie bieżącej konserwacji tynków, sgraffit, polichromii.

Ponadto w ramach projektu planowane jest m.in. kupno systemów audiowizualnych, sprzętu do transmisji online, digitalizacja archiwalnych zdjęć związanych z historią Poznania, realizacja programu szkoleń mających na celu poprawę kompetencji pracowników w zakresie komunikacji, obsługi klientów, pozyskiwania środków poza sektorem publicznym oraz szkolenia IT. Zaplanowano także realizację filmu edukacyjnego „Ptaki na ratuszu” o żyjących na wieży ratuszowej pustułkach. Celem jest promowanie idei zachowania różnorodności biologicznej w przestrzeni wielkomiejskiej. Ważnym elementem projektu jest także wyposażenie aranżacyjne kamienic nr 42 i 43 przy Starym Rynku i kamienicy przy ul. Klasztornej 22/23 niezbędnego do stworzenia  programu kulturalno-edukacyjnego Muzeum Mieszkańców i Ratusza. W ramach realizacji projektu powstaną nowe miejsca pracy.

Joanna Margraf
Starszy specjalista ds. pozyskiwania i rozliczania dotacji

 

Zgłaszanie nieprawidłowości

Istnieje mechanizm informujący o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, umożliwiający zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów, finansowanych ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko za pomocą:

Dodatkowo w przypadku podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych (KPON) lub Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej (KPP) wszelkie nieprawidłowości można przekazywać za pomocą:

 • poczty tradycyjnej – w formie listownej pod adresem ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15, 00-071 Warszawa,
 • skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • formularza internetowego e-Nieprawidłowości, dostępnego na stronie www.feniks.gov.pl,
 • mechanizmu sygnalistycznego rozumianego jako dedykowany adres e-mail: rownosc.feniks@mfipr.gov.pl lub naduzycia.feniks@mfipr.gov.pl.